پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ 13:29

نام درس : رنگ شناسی تخصصی لباس 

کلاس : سوم                     استان : کرمان    هنرستان: الزهراء                             سا ل تحصیلی :1391-92

هدف کلی : یادگیری مطالب درسی رنگ شناسی تخصصی لباس   

  طرح درس سالانه 

هنر آموز: ناهید ناظمی

 

ماه

هفته

تاریخ

موضوعات و عنوانهای درسی

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و مواد لازم

مهر

اول

1/7/91

جلسه معارفه- شناخت مفاهیم کلی از کاربرد رنگها در طراحی لباس

آزمون آغازین برای سنجش آشنایی هنرجویان با درس رنگ شناسی  

کتاب

دوم

8/7/91

فصل اول

 ساختار بصری رنگ

تقسیم بندیهای چرخه ی رنگ ر ا توضیح دهد . و رنگهای اصلی و فرعی و میانی را تشخیص دهد.

کتاب -رسم چرخه رنگ با استفاده از مانکن پرگار کاغذ A4- مقوای اشتنباخ و ابزار رنگ آمیزی

سوم

15/7/91

فصل اول

 ساختار بصری رنگ

( تونالیته و و الر)

تونالیته و والر را تعریف نماید و با رنگ ایجاد کند.

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

چهارم

22/7/91

فصل اول

ساختار بصری رنگ

( تضادهای هفتگانه: تضاد سه رنگ اصلی و رنگهای مکمل)

تضادهای هفتگانه : تضاد سه رنگ اصلی و رنگهای مکمل را توضیح داده و به صورت عملی اجرا نمایند .

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

پنجم

29/7/91

فصل اول

 ساختار بصری رنگ

( تضادهای هفتگانه : تضادهای ترکیبی و تضاد سردو گرم

تضادهای هفتگانه : رنگ را ترکیب نموده و رنگ جدید به دست آورد و مکمل آنها را بسازد و در رنگ آمیزی استفاده نماید . و تضاد سرد و گرم را طوری که هر بار یکی ازرنگهای گرم یا سرد غالب باشد .

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

آبان

اول

6/8/91

فصل اول

ساختار بصری رنگ

(رنگهای نسبی و سردی و گرمی در رنگهای بی فام)

تضادهای هفتگانه: شناخت رنگهای نسبی و تأثیر رنگهای بی فام در مجاورت رنگهای فام دار)

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

دوم

13/8 91

عید سعید غدیر خم

سوم

20/8/91

فصل اول

ساختار بصری رنگ

( تضادهای هفتگانه : تضادهای تیره و روشن)

تضاد تیره و روشن را توضیح داده وبه صورت عملی با رنگهای فام دار و بی فام در دو مانکن معادل هم اجرا نماید .

 

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

چهارم

27/8/91

فصل اول

 ساختار بصری رنگ

( تضادهای هفتگانه : تضادهای اشباع رنگ و غیر اشباع نمودن آنها، تضاد سیمولتانه و وسعت رنگی)

رنگهای اشباع و غیر اشباع را توضیح دهد و و به صورت عملی در دو مانکن به صورت اشباع و غیر اشباع رنگ آمیزی نماید .

تضاد وسعت رنگی و سیمولتانه را اجرا نماید.

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

آذر

اول

4/9/91

 محرم- تاسوعای حسینی

.

دوم

11/9/91

فصل اول

ساختار بصری رنگ میانه های رنگی ( پاساژ رنگی ) و تاثیر فضایی و متقابل رنگها

پاساژ را تعریف و به صورت عملی کار کند . تاثیر فضایی رنگ را توضیح و آنها را با زمینه های مختلف (سفید، سیاه، خاکستری و مکمل) اجرا نماید.

تاثیر متقابل رنگها را نام برده و توضیح دهد و هر مورد تغییر وسعت مجازی ، ارزش رنگی ، بعد رنگی و تیرگی و روشنی رنگها را دو به دو در دومانکن کنار هم رنگ آمیزی نماید .ترکیب بندی را توضیح داده و تعادل و و حدت و ...توضیح دهد

کتاب مقوا و ابزار رنگ آمیزی

سوم

18/9/91

فصل دوم

 ساختار بیانی رنگها

-       ترکیب بندی رنگها را در کار عملی پروژه به کار ببرد .

رنگ را با توجه به موقعیت اجتماعی سن و جنسیت و... توضیح دهد.و دسته بندی نماید ..

- توضیح در مورد آماده نمودن مانکنها جهت اجرای پروزه

چهارم

25/9/91

 

 

 

 

 امتحان نیم سال

اجرای پروژه

 

 

 

 

- تکمیل و تحویل پروژه

 

 

 

 

ابزار مورد نیاز رنگ آمیزی

 

دی

 

 

 

 

اول

2/10/91

 

امتحانات میان سال

 

 

دوم

9/10/91

سوم

 

16/10/91

چهارم

23/10/ 91

شهادت امام رضا (ع)

 

پنجم

30/10/91

فصل سوم ابزارهای طراحی لباس

- معرفی ابزارهای مورد استفاده در طراحی و کار با زیپاتون و لتراست همراه با مداد رنگی

برچسبهای زیپاتون و لتراست مقوا گواش

 

  

ماه

هفته

تاریخ

موضوعات و عنوانهای درسی

هدفهای کلی درس

فعالیتهای دیگر و مواد لازم

بهمن

اول

7/11/91

فصل سوم

ابزارهای طراحی لباس

شناخت و کار با مداد رنگ و ماژیک

مدادرنگی و ماژیک و مقوا

دوم

14/11/91

فصل سوم ابزارهای

شناخت و کار با پاستل گچی و روغنی

ابزارهای نام برده شده در هدفهای رفتاری کتاب و

سوم

21/11/91

فصل سوم ابزارهای طراحی لباس

شناخت کار با آبرنگ و چسب میسکت و آکریلیک

ابزارهای نام برده شده در کتاب و وسایل رنگ آمیزی

چهارم

28/11/91

فصل چهارم نوروسایه در طراحی لباس

نقش نور در طراحی لباس را بشناسد و اجرای تکنیک تونالیته با ابزارهای متفاوت و شیوه های رنگ آمیزی با مداد رنگی ( تک رنگی دولایه هاشوری )

مداد رنگی مقوا

اسفند

اول

5/12/91

فصل چهارم نوروسایه

رنگ آمیزی چهره و پوست به وسیله ی مداد رنگی

- تکنیک خیس در خیس خیس در خشک و چسب میسکیت

مداد رنگی مقوا

 

 

- آبرنگ گواش چسب نواری کاغذی چسب میسکیت

دوم

12/12/91

فصل چهارم رنگ آمیزی چهره با مدادرنگی

چهره را با رنگ پوستی که با گواش درست می کند رنگ آمیزی نماید و با مداد رنگی سایه بزند .

گواش و مداد نگی و مقوا و وسایل رنگ آمیزی

سوم

19/12/91

فصل چهارم رنگ و نقوش پارچه ( راه راه عمودی و افقی )

رنگ و نقوش پارچه ( راه راه عمودی و افقی )عملی کار شود با استفاده از تضاد مکملها و سردو گرم پارچه راه راه با استفاده از زیباتون نیز تهیه شود .

گواش و مداد نگی و مقوا و وسایل رنگ آمیزی و زیباتون راه راه

چهارم

26/12/91

فصل چهارم انواع کولاژ

کولاژ با زیباتون لتراست کاغذ رنگی کاغذ کادو و پارچه و تعیین کار عملی به عنوان پروژه عید

گواش و مداد نگی و مقوا و وسایل رنگ آمیزی وانواع زیباتون لتراست کاغذ رنگی کاغذ کادو و پارچه

 

 

فروردین

اول

/1/92

 

تعطیلات نوروز

 

دوم

/1/92

 

تعطیلات نوروز

 

سوم

/1/92

فصل پنجم طراحی ورنگ آمیزی نقوش خالدار و رنگ آمیزی چهره با آبرنگ

طراحی ورنگ آمیزی نقوش خالدارساده و ریزو درشت و نقوش خالدار توسط زیباتون و رنگ آمیزی چهره با آبرنگ

گواش و مداد نگی و مقوا و وسایل رنگ آمیزی و زیباتون خالدار

چهارم

/1/92

فصل پنجم  طراحی ورنگ آمیزی نقوش چهار خانه

( پیچازی)

طراحی ورنگ آمیزی نقوش چهار خانه ( پیچازی)با استفاده از خوددکار کاغذ کادو چهار خانه خودکار و پاستل ماژیک نیمه خشک - زیباتون

مداد نگی و مقوا و وسایل رنگ آمیزی- خوددکار کاغذ کادو چهار خانه خودکار و پاستل ماژیک نیمه خشک زیباتون چهار خانه

اردی بهشت

اول

/2/92

فصل پنجم  طراحی ورنگ آمیزی نقوش گلدار

طراحی ورنگ آمیزی نقوش گلدار با استفاده از زیباتون طرحدار و پارچه با طرح ریز پاستل و آبرنگ لتراست طرحدار ماژیک - خودکار

مداد نگی و مقوا و وسایل رنگ آمیزی- زیباتون طرحدار و پارچه با طرح ریز پاستل و آبرنگ لتراست طرحدار ماژیک - خودکار

دوم

/2/92

فصل پنجم  انتخاب طرح و نوع کار ترکیب بندی  

رنگ آمیزی ترکیب بندب یبا استفاده از ابزار های فصل پنجم و مبانی و قانون رنگ فصلهای اول تا سوم و تکنیکهای فصل پنجم انجام شود .

استفاده از کلیه ی ابزار های شناخته شده توسط دانش آموز

سوم

/2/92

فصل پنجم  انتخاب طرح و نوع کار ترکیب بندی  

تکمیل کار جلسه قبل

( پروژه) و تحویل

استفاده از کلیه ی ابزار های شناخته شده توسط دانش آموز

چهارم

/2/92

فصل پنجم   

رفع ایراد در مورد تکنیکهایی که ضعف دارند و تحویل آلبوم

 

 

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ 13:25

 

طرح درس سالانه درس طراحی اندام و لباس                                       روز و ساعات هفتگی: شنبه ها،10:30- 7:30

 نادری

ماه

هفته

تاریخ

فصل

موضوعات و عنوانهای درس

صفحه

هدفهای کلی

مواد و وسایل لازم

 

مهر

اول

1/7/91

اول

آشنایی با دانش آموزان – ابزار و وسایل طراحی

9-3

شناخت وسایل طراحی

کتاب طراحی اندام

 

مهر

دوم

8/7/91

دوم

شناخت اندام: طراحی یکسر متناسب

13-10

شناخت تناسبات اندام

مداد و کاغذ طراحی

 

مهر

سوم

15/7/91

دوم

شناخت اندام: اندازه و نسبتهای یک اندام ایده آل

19-14

 

مداد و کاغذ طراحی

 

مهر

چهارم

22/7/91

سوم

امتحان فصل اول و دوم – حرکت اندام

35-20

طراحی اندام با حرکت

اسکلت اندام

 

مهر

پنجم

29/7/91

چهارم

حجم اندام – فرم سه بعدی بدن

43-36

طراحی خطوط محیطی عضلات بدن

اسکلت اندام

 

آبان

ششم

6/8/91

سفر دانش آموزان به شلمچه

 

آبان

هفتم

13/8/91

عید سعید غدیر – تعطیل

 

آبان

هشتم

20/8/91

چهارم

فرم های اساسی و نسبت ها

62-44

خطوط محیطی عضلات دست و پا

 

 

ماه

هفته

تاریخ

فصل

موضوعات و عنوانهای درس

صفحه

هدفهای کلی

مواد و وسایل لازم

آبان

نهم

27/8/91

پنجم

طراحی سر و چهره تمام رخ و سه رخ

81-63

طراحی اجزاء صورت

 

آذر

دهم

4/9/91

تاسوعای حسینی – تعطیل

آذر

یازدهم

11/9/91

ششم

شکل گیری خطوط روی اندام

93-82

 

 

آذر

دوازدهم

18/9/91

ششم

امتحان فصل اول تا پنجم – هماهنگی لباس با حرکات بدن – ترسیم دکمه خور

106-94

 

 

آذر

سیزدهم

25/9/91

هفتم

انواع دامن

135-107

 

 

دی

چهاردهم

2/10/91

امتحانات نوبت اول

دی

پانزدهم

9/10/91

امتحانات نوبت اول

دی

شانزدهم

16/10/91

هفتم

انواع دامن چین دار تا پایان فصل

150-136

 

 

دی

هفدهم

23/10/91

شهادت امام رضا(ع) - تعطیل

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

هفته

تاریخ

فصل

موضوعات و عنوانهای درس

صفحه

هدفهای کلی

مواد و وسایل لازم

دی

هجدهم

30/10/91

هشتم

شلوار

171-156

 

 

بهمن

نوزدهم

7/11/91

نهم

یقه های ساده خطی و یقه های ایستاده

187-172

 

 

بهمن

بیستم

14/11/91

نهم

یقه های برگردان

213-188

 

 

بهمن

بیست ویکم

21/11/91

دهم

آستین

251-214

 

 

بهمن

بیست و دوم

28/11/91

یازدهم

روسری و مقنعه

269-252

 

 

اسفند

بیست و سوم

5/12/91

دوازدهم

طراحی نقوش پارچه

293-274

 

 

اسفند

بیست و چهارم

12/12/91

 

امتحان فصل ششم تا دوازدهم – سایه زدن دو مدل لباس

 

 

 

اسفند

بیست و پنجم

19/12/91

دوازدهم

استفاده از لتراست برای ایجاد نقش در پارچه

 

 

 

اسفند

بیست و ششم

26/12/91

سیزدهم

تاثیر بصری خطوط

310-294

 

 

فروردین

 

بیست و هفتم

بیست و هشتم

تعطیلات نوروز

فروردین

بیست و نهم

 

سیزدهم

تاثیر بصری خطوط

310-294

 

 

 

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ 15:39

ماهها

هفته ها

روز و تاریخ

فصل ها

موضوعات عناوین دروس

هدفهای کلی دروس

هدفهای رفتاری

حیطه ها

فعالیتهای دیگر

مهر

اول

5/7/91

1

آشنایی با دانش آموزان و روش تدریس طبقه بندی الیاف بر اساس جنس

طبقه بندی الیاف بر اساس طول

شناسایی دانش آموزان و شناسایی دانش آموزان با الیاف سلولزی

دانش آموز بتواند لیف را توضیح دهد و الیاف گیاهی، حیوانی و معدنی را شناسایی کند

شناختی

دیدن یک نمونه لیف کوتاه ودیدن نمونه ای از الیاف فیالامنت

دوم

12/7/91

2

پنبه و خصوصیات گیاه پنبه وساختمان لیف آن آَشنا شوند

 

پروتیئنی و معدنی و الیاف بازیافته و مصنوعی

هنرجو بتواند کشت و برداشت پنبه و خصوصیات پنبه را شرح دهد.

 

شناختی

دانش آموز انواع مراحل غوزه پنبه را از نزدیک ببیند و تشخیص دهد و لمس کند.

سوم

19/7/91

2

خصوصیات لیف کتان و کنف

هنرجو بتواند لیف پنبه را شناسایی کند.

زمان کشت و برداشت کتان و کنف

هنرجو بتواند خصوصیات کتان و کنف را شرح دهد و موارد استفاده آنها را بداند

شناختی

دیدن نمونه ای از پارچه ای کتان وکنف

چهارم

26/7/91

3

الیاف پشم، عمل نمدی شدن، شناسایی پشم با روش میکروسکپی، سوزاندن ، حلالیت

هنرجو بتواند لیف پشم را شناسایی کند و خصوصیات و موارد استفاده آن را بداند

هنرجو بتواند لیف پشم را بشناسد، خصوصیات آن را بداند و موارد استفاده آن را شرح دهد

شناختی

دیدن نمونه ای از پشم گوسفندان همراه با سوزاندن

آبان

اول

3/8/91

3

شناسایی الیاف ابریشم و با روش میکروسکپی، حلالیت و سوزاندن آن آشنا شود.

دانش آموز بتواند ابریشم را شناسایی کند و موارد استفاده و خصوصیات آن را بداند

روش تولید، میکروسکپی، حلالیت و سوزاندن ابریشم را شرح دهد و موارد استفاده از آن را بداند

شناختی

دیدن پیله ابریشم و تار ابریشم همراه با سوختن و استشمام آن

دوم

10/8/91

3

شناسایی موهو و کشمیر و دیگر الیاف حیوانی

تفاوت پشم با موهو و کشمیر را بداند

دانش آموز موهو را توضیح دهد و تفاوت آنرا باپشم بگوید

شناختی

دیدن نمونه ای از الیاف موهو از از بز === و دیدن لیف کشمیر

سوم

17/8/91

4

شناسایی الیاف بازیافته سلولزی و اولین لیف بازیافته و ویکسوز ریون

دانش آموز بتواند دیدن، انواع دیدن و خصوصیات ویکسوزریون را بشناسد.

هنرجو از طریق سوزاندن، حلالیت و میکروسکپی ویسکوز ریون را شناسد و انواع دیدن را نام برده و تفاوت آنها را بگوید

شناختی

دیدن نمونه ای از لیف ویسکوزریدن

چهارم

24/8/91

4

شناخت انواع استات و خصوصیات استات همراه با طریقه شناسایی آن

دانش آموز بتواند استات را بشناسد و تفاوت آنها را بفهمد و با سه طریقه شناسایی لیف استات را کاملاً شناسایی کند

هنرجو تفاوت تری استات و دی استات را بداند خصوصیات آندو را بگوید و موارد استفاده آن را بداند

شناختی

دیدن نمونه ای از لیف استات

 

 

آذر

اول

1/9/91

5

خصوصیات اولین لیف مصنوعی نایلون و ترکیبات و موارد استفاده آن

هنرجو بتواند لیف صددرصد مصنوعی را بشناسد. و همراه با خصوصیات آن و به طریقه شناسایی آن

ترکیبات نایلون، سه طریقه شناسایی آن و مواد استفاده آن را بداند

شناختی

دیدن نمونه ای از لیف نایلون، پارچه نایلونی و سوختن آن و استشمام بوی سرکه

دوم

8/9/91

5

لیف پلی استر و خصوصیات و ترکیبات این لیف همراه با سه طریقه شناسایی آن

دانش آموز بتواند ترکیبات پلی استر را بداند. موارد استفاده آن را بداند و سه طریقه شناسایی آن را بداند

دانش آموز بتواند ترکیبات پلی استر و اتوپذیری و بویی که زنام سوختن به مشام می رسد را بفهمد

شناختی

دیدن نمونه ای از لیف و پارچه های پلی استر و سوزاندن لیف پلی استر بوی ضعیفی از آن را استشمام کند

سوم

15/9/91

5

شناسایی لیف اکریلیک و سه طریقه شناسایی این لیف

دانش آموز خصوصیات و موارد استفاده و سه طریقه شناسایی اکریلیک را بفهمد

دانش آموز آخرین لیف مصنوعی را همراه با ترکیبات و موارد استفاده و طریقه شناسایی را بگوید

شناختی

دیدن نمونه ای از لیف اکریلیک

چهارم

22/9/91

 

آزمون از ابتدا تا آخرین لیف مصنوعی

پایان بحث الیاف طبیعی و مصنوعی

سنجیدن آموخته های هنرجو

شناختی

تهیه سوال

پنجم

29/9/91

6

روشهای ریسندگی منقطع و یک سره

شناسایی انواع ریسندگی

هنرجو بتواند نخ، ریسندگی و مراحل ریسندگی منقطع را بگوید

 

دیدن دوک به جهت ریسندگی منقطع

دی

اول

6/10/91

-

امتحانات دیماه

 

 

 

 

 

دوم

13/10/91

-

امتحانات دیماه

 

 

 

 

 

سوم

20/10/91

-

امتحانات دیماه

 

 

 

 

 

چهارم

27/10/91

7

تاب نخ و جهت و مقدار تاب

هنرجو بتواند با نخ با تاب s,z آشنا شود و مقدار تاب نخ را بشناسد

 

دانش آموز تاب نخ s,z و مقدار جهت تاب را شرح دهد

شناختی

دیدن نخهای تاب s,z در سر کلاس درس و آوردن نمونه ای از نخ ها

بهمن

اول

4/11/91

7

نمره نخ با روش مستقیم و غیرمستقیم

دانش آموز نمره نخ تکسر و دنیر و متریک و پنبه ای را محاسبه نماید

هنرجو بتواند نمره نخ را شرح دهد و انواع نمره گذاری را محاسبه کند

شناختی

محاسبه انواع نحوه گذاری نخ ها با دو روش مستقیم، غیرمستقیم

دوم

11/11/91

7

انواع تاب نخ، نخ یک لایه چندلایه کابلی و تعیین نمره چندلا

دانش آموز نخ ها ی یک لا و کابلی را شناخته و بتواند نمره نخ چندلایه را محاسبه کند

انواع لاهای نخ را توضیح دهد. و نمره نخ دولا، سه لا و ... را محاسبه نماید.

شناختی

محاسبه انواع نمره گذاری نخ ها با دو روش مستقیم و غیرمستقیم

سوم

18/11/91

8

خصوصیات نخ دوخت

دانش آموز استحکام نخ، افزایش طول کم، قطر یکنواخت نرمی سطح آن، تعادل تاب، مقاومت در برابر حرارت و پرز کم را شناخته

هنرجو بتواند خصوصیات یک نخ دوخت را تعریف کند.

شناختی

دیدن یک تکه نخ و بررسی خصوصیات آن

چهارم

25/11/91

8

تعیین نمره نخ

نمره نخ دوخت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم را تعیین کند.

دانش آموز بتواند نمره برحسب نخ را محاسبه کند و به دست آورد.

شناختی

محاسبه انواع نمره برحسب نخ نر کلاس

اسفند

اول

2/12/91

8

انواع نخ دوخت

نخ دوخت پنبه ای، پلی استر، ابریشمی، نایلونی، پلی استر با روکش پنبه ، کوک و فلزی را شناخته

دانش آموز بتواند انواع نخ های دوخت ذکر شده را شرح دهد

شناختی

دیدن نخ دوخت های متفاوت و بررسی و لمس کردن آنها

دوم

9/12/91

8

انواع بسته بندی نخ دوخت

نخ قرقره، سیکارت، مخروطی، سرمخروطی

انواع بسته های نخ دوخت را شرح دهد و کاربرد آنها را بگوید

شناختی

دیدن نمونه های بسته بندی قرقره

سوم

16/12/91

9

پارچه، روشهای تولید پارچه

دسته های بزرگ را شناسایی کند. انواع بافندگی، تاری پودی را شناخته و بافندگی تاری پودی را اجرا نماید.

بافندگی تاری – تافته- سرژه، ساتن را شرح دهد و بافت آنها را اجرا نماید.

شناختی

دیدن بافندگی تافته، سرژه، ساتین از کارگاه بافندگی

چهارم

23/12/91

9

بافندگی حلقوی و بی بافت

بافندگی حلقوی تاری- حلقوی پودی و بی بافت را شناسایی کند

دانش آموز بافندگی حلقوی تاری و پودی را شرح دهد و تفاوت آنها را بداند و پارچه های بی بافت را توضیح دهد.

شناختی

دیدن نمونه پارچه حلقوی تاری- پودی و نمونه  بی بافت

پنجم

30/12/91

 

تعطیل

عید نوروز

 

 

 

 

 

 

 

فروردین

اول

14/1/92

10

ویژگی مربوط به بارچه: وزن، تراکم، ضخامت، زیردست آویزش

دانش آموز وزن و محاسبه یک مترمربع پارچه، تراکم، محاسبه 1سانتی متر از تراکم پارچه زیردست و آویزش را شناخته

دانش آموز وزن، تراکم، زیردست و آویزش را شرح دهد

شناختی

دیدن آویزش انواع پارچه

دوم

21/1/92

10

چروک پذیری، پرزدانه، راحتی

چروک پذیری، پرزدانه و راحتی لمس، حرارتی، رطوبتی را شناخته

دانش آموز چروک پذیری، پرزدانه، و انواع راحتی را شرح دهد

شناختی

دیدن نمونه ای از پارچه های چروک پرزدانه، دیدن انواع راحتی پارچه

سوم

28/1/92

10

آب رفتگی و جمع شدگی و

آب رفتگی و انواع آن ناشی از استراحت پارچه تورم، نمدی شدن، حرارت را شناخته و .. پارچه را شناخته

دانش آموز بتواند انواع جمع شدگی را تعریف کند و کشسانی را شرح دهد.

شناختی

دیدن انواع کشسانی پارچه ها

اردیبهشت

اول

4/2/92

10

عوامل موثر بر خصوصیات پارچه

دانش آموز ظرافت نخ، تاب نخ، تراکم پارچه، طرح و جنس و ساختار پارچه را شناخته و آشنایی با برحسب نگهداری لباس

دانش آموز عوامل موثر بر خصوصیات پارچه را شرح دهد. و جدول آشنایی با نشانه های برحسب لباس را کاملاً در ذهن خود جای دهد

شناختی

دیدن انواع پارچه و بررسی خصوصیات پارچه

دوم

11/2/92

 

 

دوره فصل اول تا چهارم

دوره ابتدا بصورت شفاهی

سپس به صورت کتبی

 

 

سوم

18/2/92

 

 

دوره اول تا هشتم

دوره ابتدا بصورت شفاهی

سپس به صورت کتبی

 

 

چهارم

25/2/92

 

 

دوره کل کتاب اول تا آخر دهم

دوره ابتدا بصورت شفاهی

سپس به صورت کتبی

 

 

الیاف نساجی سوم طراحی و دوخت

تدوین :آسیه تدین هنر آموز ناحیه 1

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ 8:49
   
     
    طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی مهر هفته اول 7/2 یکشنبه        پیراهن راسته                   هنرجو باید بتواند اساس بالاتنه و آستین را که سال قبل آموزش داده شده کشیده و بتواند آن را تبدیل به پیراهن راسته کند اساس بالاتنه را اضافات داده و تبدیل به پیراهن راسته با یقه گرد با آستین ساده شده و الگوها کنترل شده با مشخصات کامل 7/4 سه شنبه برش و دوخت پیراهن راسته توانایی انجام دادن الگو بر روی پارچه با اضافات جای دوخت و برش و آموزش دوخت پس از برش زدن و کاربن کردن لباس درزهای لباس دوخته می شود و آموزش زیپ یکطرفه داده می شود . هفته دوم 7/9 یکشنبه کامل کردن پیراهن راسته دوخت یقه - دوخت زیپ ووصل آستین لباس پرو می شود و رفع عیب می کنند و طریقه دوخت یقه و وصل کردن آستین آموزش داده می شود 7/11 سه شنبه الگو پیراهن بدون آستین تبدیل بالاتنه به پیراهن بدون آستین همراه با سجاف یکسره اساس بالاتنه را کشیده و آن را تبدیل به پیراهن بدون آستین کرده و سجاف یکسره را روی آن پیاده کردند هفته سوم 7/16 یکشنبه برش و دوخت پیراهن بدون آستین  برش پیراهن (تاپ) بدون آستین همراه با زیپ مخفی  هنرجو الگو را برش زده و زیپ مخفی آموزش داده شد و سجاف یکسره لایه چسب زده و دوخت کامل شود 7/18 سه شنبه الگو یقه های ایستاده و آستین کلوش هنرجو باید بتواند اساس بالاتنه را تبدیل به مدل ارائه شده بکند و یقه و آستین داده شده را پیاده کند الگو را تبدیل به تونیک کمر جدا کرده یقه ایستاده و آستین کلوش را ساخته پنس به پهلو را انجام دادند هفته چهارم 7/23 یکشنبه برش و دوخت تونیک یقه ایستاده هنرجو بتواند دوخت لباس را انجام دهد لباس را برش زده دوخت پنسها را انجام داده سجاف جلو را لایه چسب زده و دوخت یقه ایستاده با توجه به کتاب دوخت آموزش داده شد و همینطور دوخت آستین کلوش و دوخت دکمه و جادکمه 7/25 سه شنبه  امتحان الگو هنرجو بتواند اساس بالاتنه را در مدت زمان معین و سریع بکشد           طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی آبان هفته اول یکشنبه 7/30       الگو یقه مردانه                   هنرجو باید بتواند یقه مردانه پایه جدا همراه با آستین شومیزیه را پیاده کند کامل کردن و کشیدن یقه مردانه پایه جدا همراه با آستین شومیزیه و مچ به دلیل اینکه در سال گذشته دوخت پیراهن مردانه کار شده فقط الگو کار می شود سه شنبه 8/2 الگو یقه شکاری قابل تبدیل - خرگوشی  الگو مانتو با برش عصایی یقه شکاری آستین شمشیری کشیدن الگو بالانه و تبدیل آن به مانتو و برش عصایی و یقه شکاری کنترل شد . هفته دوم یکشنبه 8/7 دوخت مانتو برش مانتو و دوخت مغزی در برش لباس هنرجو مانتو را برش بزند درزها را پاکدوزی نموده و برشها را مغزی دوزی نماید و امتحان الگو گرفته شود سه شنبه 8/9 دوخت مانتو کامل کردن و وصل یقه مانتو پرو مانتو و انجام اتمام آن و آموزش اینکه یقه شکاری را می توان قابل تبدیل کرد و به یقه انگلیسی تبدیل شود با جابجایی دکمه و جادگمه هفته سوم یکشنبه 8/14 یقه ب ب سطح و پایه دار یقه های ب ب همراه با انتقال پنس به حلقه آستین  هنرجو اساس بالاتنه و انتقال پنس را انجام داده و با استفاده از دو الگو جداگانه یقه ب ب سطح و پایه دار را کشیده و جلو لباس را مانند یقه ب ب به صورت گرد طراحی می کند  سه شنبه 8/16 امتحان الگو آزمون الگو از هنرجو گرفته شود و از مطالب یاد داده شده این الگو دوخت کار نمی شود دوخت این یقه در لباس کودک کار می شود هفته چهارم یکشنبه 8/20 الگو یقه های برگردان فصل دوم یقه هایی که روی بالاتنه وصل می شوند آموزش کلی یقه های برگردان روی هفت و الگوسازی این یقه ها همراه با برش سه شنبه 8/22 الگو یقه آمریکایی بدون پشت یقه الگو سازی کت یقه آمریکایی با برش زاویه دار و جلو بصورت هفت الگو سازی کت همراه با دو برش در زیر سینه به صورت زاویه و آستین چین در کاپ و تصحیح الگوها و برش روی پارچه هفته پنجم یکشنبه 8/27   یقه آمریکایی  طریقه لایه زدن و دوخت لباس  در این مدل هنرجو می تواند از لایه حریر برای جلو لباس استفاده کند برشها دوخته و دوخت یقه آموزش داده می شود سه شنبه 8/29   یقه آمریکایی با پشت یقه الگو سازی یک مدل کت یا مانتو (یقه آمریکایی)           طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی آذر هفته اول یکشنبه  9/5           تعطیل رسمی     سه شنبه 9/7 الگو یقه آرشال با آستین چین دوخت لباس یقه آرشال با برش عصایی و جیب در برش هنرجو باید با استفاده از اساس بالاتنه و انتقال پنس را تبدیل به برش نموده که در قسمت پایین بدنش به صورت گرد و جیب داخل برش پیاده کند و یقه آرشال را روی آن بکشد هفته دوم یکشنبه  9/12   دوخت یقه آرشال آموزش دوخت یقه و جیب و پاکتی آستین به هنرجو آموزش داده می شود که دوخت یقه و طریقه ی لایه چسباندن انجام شود و جیب و آستین پاکتی را بخوبی بدوزد سه شنبه 9/14 الگو یقه شال طریقه درست کردن یقه شال الگو یقه شال را آماده کرده و پاترون آن روی نیم تنه دوخته شود . هفته سوم یکشنبه  9/19 الگو یقه انگلیسی و آستین سنبوسه دار الگوسازی یقه انگلیسی با برش عصایی صفحه 141 کتاب الگو تصویر 30-3  الگو یقه انگلیسی را با توجه به الگوی درسی داده شده آماده کند و با توجه به طرح کتاب الگوسازی نماید سه شنبه 9/21  دوخت یقه انگلیسی دوخت یقه انگلیسی دوخت لباس که به صورت کت می باشند انجام شوند همراه با نکاتی دوختی که در دوختهای قبل آموزش داده شده هفته چهارم یکشنبه  9/26 امتحان الگو  قبل از امتحانات دیماه امتحان الگو گرفته می شود  در مدت زمان معین بتواند الگو داده شده را به صورت کامل الگوسازی نماید سه شنبه 9/28  امتحان دوخت  از هنرجو امتحان دوخت کامل گرفته می شود به مدت 8 ساعت بتواند یک لباس را به صورت کامل بدوزد         طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی دی هفته اول 10/5 یکشنبه    10/3 سه شنبه         امتحانات دیماه             هفته دوم 10/12 یکشنبه10/10 سه شنبه هفته سوم 10/19 یکشنبه 10/17 سه شنبه هفته چهارم 10/26 یکشنبه 10/24 سه شنبه بهمن هفته اول یکشنبه 11/1 آستین کیمونوی بدون پنس 60 آموزش آستین کیمونو بدون پنس  هنرجو طبق صفحه 60 کتاب باید بتواند الگو آستین کیمونو بدون پنس همراه با برش حلقه آستین را آماده کند و می تواند آن را به مانتو تبدیل نماید . سه شنبه 11/3 دوخت کیمونوی بدون پنس برش و دوخت مانتو کیمونو آستین کیمونو را روی پارچه برش زده و جلوی مانتو جلو بسته و سجاف 3 سانتی متر داده می شود همراه با یکی از یقه های آموزش داده شده           هفته دوم یکشنبه 11/8 آستین کیمونوی پنس دار صفحه 68 با استفاده از اساس بالاتنه الگو کیمونو پنس دار را تهیه کنند الگو کیمونوی پنس دار را درست کنند و آن را تبدیل به رگلان کنند و پاترون آن را تهیه نمایند سه شنبه 11/10  تعطیل     هفته سوم یکشنبه 11/15   آستین رگلان کم عمق صفحه 80 با استفاده از اساس بالاتنه آستین رگلان کم عمق را تهیه کنند از هنرجو خواسته می شود که آستین رگلان کم عمق را درست کنند و پاترون آن را تهیه کنند سه شنبه 11/17 آستین رگلان عمیق صفحه ی 84 با استفاده از اساس بالاتنه آستین رگلان عمیق را تهیه کنند از هنرجو خواسته می شود که آستین رگلان  عمیق را درست کنند و پاترون آن را تهیه کنند هفته چهارم یکشنبه 11/22 تعطیل     سه شنبه 11/24 نکات حائز اهمیت در مدل خوانی صفحه 157 شناخت مدل های قرینه و غیر قرینه و انواع برشها و اندامهای مختلف بر اساس مدلهای صفحه ی 152 و 153 هنرجو باید این مدلها را بتواند الگو سازی کند با مشخصات کامل         طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی اسفند هفته اول یکشنبه   11/29    مدل شماره یک صفحه ی 168 الگو سازی مدل شماره یک با استفاده از اساس بالاتنه پیراهن جلوباز - برش افقی در بالاتنه پیلی دوطرفه زیر برش - یقه شکاری و آستین چین در کاپ را الگوسازی می کند سه شنبه  12/1 مدل شماره دو صفحه 174 الگوسازی مدل شماره دو پیراهن با برش پرنسسی از سرشانه مدل یقه چهارگوش پشت زیپ دار و آستین بلند تنگ الگوسازی شود هفته دوم یکشنبه   12/6   مدل شماره سه صفحه ی 181 الگو سازی مدل شماره سه الگو سازی پیراهن با بالاتنه تنگ و یقه هفت برش هلال در ناحیه کمر تا باسن دامن کلوش چین دار - آستین بالا چین دار سه شنبه   12/8 مدل شماره سه برش و دوخت شماره 3 بعد از تهیه ی الگو شماره 3 هنرجو باید بتواند آن را برش زده و نکات دوخت را رعایت کرده و پیراهن را بدوزد هفته سوم یکشنبه    12/13 مدل شماره 4 صفحه ی 197 الگو سازی مدل شماره 4  الگو یقه پلیزری پوش پرنسسی از حلقه آستین جیب از رو آستین شمشیری بدون درز دامن ترک نیلوفری سه شنبه 12/15  مدل شماره 5 صفحه ی 204 الگو سازی مدل شماره 5 الگو بلوز با برش افقی عمودی یقه آرشال طرح دار - آستین کوتاه پاکتی شلوار با جیب و زیپ مردانه هفته چهارم یکشنبه  12/20 مدل شماره 5  دوخت و برش مدل شماره 5 الگو تهیه شده را با توجه به نکات دوخت دوخته شود سه شنبه  12/22 مدل شماره 6 صفحه ی 213 الگوسازی مدل شماره 6 پیراهن با یقه چپ و راست دامن لنگی خمره ای لبه گرد آستین لاله ای         طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی فروردین هفته اول         تعطیل            هفته دوم تعطیل هفته سوم یکشنبه 92/1/18 دوخت مدل شماره 6 یادگیری دوخت لباسهای غیرقرینه نکات دوخت پیراهن لنگی غیرقرینه و دوخت آستین لاله ای انجام شود سه شنبه 92/1/20 مدل شماره 7 صفحه 222 الگوسازی مدل شماره 7 الگو پیراهن با آستین کیمونوی شبه رگلان با برش بالاتنه گرد چین دار یقه مردانه هفته چهارم یکشنبه 92/1/26 دوخت مدل شماره 7 نکات دوخت رعایت شود  الگو آماده شده را روی پارچه برش زده و دوخته شود سه شنبه 92/1/28 مدل شماره 8 صفحه 232 الگوسازی مدل شماره 8 الگو مانتو کیمونوی رگلان کلوش و برش پرنسسی یقه شکاری جیب کیسه ای             اردیبهشت هفته اول یکشنبه 92/2/2 مدل شماره 9 صفحه 240 الگوسازی مدل شماره 9 الگو مانتو کیمونو با برش حلقه آستین جلوباز - چهاردکمه و یقه ب ب پایه دار شبه انگلیسی جیب فیلنابی یک طرفه سه شنبه 92/2/4 مدل شماره 9 دوخت مدل شماره 9 بعد از تهیه الگوی شماره 9 این الگو را برش زده و دوخت آن را انجام می دهند هفته دوم یکشنبه 92/2/9  مدل شماره 9 دوخت شماره 9 دوخت مدل های قبل را به اتمام برسانند سه شنبه 92/2/11 امتحان الگو و مدل سازی لباس مجلسی با توجه به آموزش های داده شده هنرجو باید بتواند یک پیراهن مجلسی با سایز خودش بدوزد         طرح درس سالانه     درس الگو دوخت 2 پایه سوم سال تحصیلی 92-91 اعظم فخری زاده کرمانی ماه ها هفته ها    روز و تاریخ جلسه موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه فعالیت های تکمیلی اردیبهشت هفته سوم یک شنبه  2/16       لباس مجلسی                  دوخت لباس مجلسی هنرجو پیراهن مجلسی خود باید بتواند الگوسازی کند با توجه به مدل و استفاده از ژورنالهای لباس مدل را انتخاب کرده و برش و دوخت آن را انجام دهد سه شنبه   2/18 لباس مجلسی     هفته چهارم یک شنبه  2/22 امتحان الگو و مروری بر روی الگو های گذشته و رفع اشکال سه شنبه   2/24 امتحان دوخت عملی پایانی    
نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ 16:52

تهیه کننده : بتول باغخانی

سال تحصیلی : 92-91

پایه : دوم

درس: مبانی هنرهای تجسمی

فعالیت های تکمیلی

هدف کلی هر جلسه

عنوان درس

فصل ها

روز وتاریخ جلسه

هفته ها

ماه ها

تهیه ی آلبوم

آشنایی با عناصر بصری نقطه

آشنایی با دانش آموزان – شناسایی وسایل و ابزار کار (شابلون)

بخش اول

فصل اول

چهارشنبه 5/7/91

 

اول

مهرماه

اجرای کار در آلبوم

نقطه و جای گیری نقطه همسان و غیر همسان

تعریف نقطه و موقعیت های نقطه در کادر

فصل دوم

12/7/91

دوم

اجرای کار در آلبوم

تجمع و پراکندگی در کادر نشان دهد

تراکم و انبساط نقطه همسان وغیرهمسان

ادامه فصل دوم

19/7/91

سوم

تهیه ی بریده ی روزنامه که سایه روشن را نشان می دهد

اجرای نقطه همسان و غیرهمسان در کادر (گردش چشم)

گردش چشم و وترام

ادامه فصل دوم

26/7/91

چهارم

انجام کارهای کارگاهی به صورت آلبوم و بریده ی روزنامه

ترکیب وتصویرو انواع خط رااجرانماید

آنالیز نقطه  خط و انواع خط

ادامه فصل دوم

3/8/91

اول

آبان ماه

اجرا در آلبوم

اجرای خطوط به صورت تراکم و انبساط

مبحث خط ، تراکم انبساط به وسیله خط

ادامه فصل دوم

10/8/91

دوم

اجرای کار در آلبوم

اجرای خطوط به صورت سایه روشن

حالات خط و کاربرد خط بوسیله سایه روشن

ادامه فصل دوم

17/8/91

سوم

بریده ی روزنامه جهت آنالیز و اجرای کار کارگاهی

سطوح غیر تخت و انواع خط

سطح غیر تخت و خط نقطه منفی و آنالیز خط

ادامه فصل دوم

24/8/91

چهارم

اجرای کار در آلبوم

اشنایی با سطح هندسی وغیرهندسی و ترکیب و تصویر سطوح

سطح و انواع ان و سطوح اصلی

ادامه فصل دوم

1/9/91

اول

آذر ماه

اجرای کار کارگاهی به صورت آلبوم

ریزش و سطح مربع ، منحنی به وسیله خط و نقطه

خصوصیات سطوح

ادامه فصل دوم

8/9/91

دوم

اجرای کار در آلبوم

آشنایی با حجم های اصلی و تکرار و چرخش سطوح اصلی

حجم و انواع آن و حجم نمایی در نقاشی تا آخر فصل

ادامه فصل دوم

15/9/91

سوم

اجرای کار در آلبوم

آشنایی با فرم های هندسی و ابداع فرم های جدید – ترکیب نقطه- خط و سطوح با انواع آن

شکل و فرم و ترکیب

فصل سوم

22/9/91

چهارم

دیدن آلبوم های تکمیلی

ارزشیابی

امتحان مبانی هنرهای تجسمی

ــــــــــــ

29/9/91

پنجم

ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ـــــــــ

6/10/91

اول

دی ماه

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

امتحانات

ـــــــــ

13/10/91

دوم

اجرای کارآلبوم

آشنایی با بافت های ترسیمی و تصویری

بافت

ادامه فصل سوم

20/10/91

سوم

اجرای کار آلبوم

انجام دادن تعادل و توازن با نقطه خط و سطح

تناسب طلایی تعادل و توازن

فصل چهارم

27/10/91

چهارم

استفاده از تصاویر کتب مختلف و اجرای کار آلبوم

انجام پنج نوع کنتراست در کادر

کنتراست

ادامه فصل چهارم

4/11/91

اول

بهمن ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای کار آلبوم

انجام کارهای حرکت و 2 نوع ریتم

حرکت و ریتم

ادامه فصل چهارم

11/11/91

دوم

اجرای کار آلبوم

اجرای کار کارگاهی و شناسایی ریتم ها

ادامه ریتم و انواع آن

ادامه فصل چهارم

18/11/91

سوم

تهیه آلبوم و اجرای کار

شناخت سه رنگ اصلی و اجرای کارکارگاهی از فصل نهم

فضا سازی درهنرهاو مفهوم رنگ و شناسایی سه رنگ اصلی از فصل نهم

فصل پنجم و ششم فصل نهم اجرای کارکارگاهی

25/11/91

چهارم

تهیه آلبوم و کاردرآلبوم

رنگهای درجه دوم را بشناسد وبتواند آنها رابسازد

رنگ چیست؟ فیزیک رنگ و رنگهای درجه دوم از فصل نهم

ادامه فصل ششم و هفتم

2/12/91

اول

اسفندماه

کاکارگاهی و تهیه  آلبوم

چگونگی ساخت رنگهای درجه سوم از فصل نهم

ترکیب افزایش و کاهش و رنگها درجه سوم از فصل نهم

ادامه فصل هفتم و نهم

9/12/91

دوم

کاردر آلبوم

کشیدن چرخه رنگ ایتن و قرار دادن رنگها در چرخه رنگ

شاخصه های اصل رنگ و کشیدن چرخه رنگ ایتن

فصل نهم و هشتم

16/12/91

سوم

کاردرآلبوم

اجرای باند و قرار سه رنگ اصلی در باند

ته رنگ و درخشندگی رنگ

ادامه فصل هشتم

23/12/91

چهارم

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

تعطیل رسمی

ــــــــــ

30/12/91

پنجم

ــــــــــــ

ــــــــــــــ

تعطیل رسمی

ــــــــــــ

7/1/92

اول

فروردین ماه

کارآلبوم

شناسایی و اجرای باند سه  رنگ اصلی

شدت یا خلوص رنگ وکنتراست کیفیت و نمود اثرات متقابل رنگ

ادامه فصل هشتم

14/1/92

دوم

کارآلبوم

شناسایی واجرای سه رنگ درتصویر

کنتراست ته رنگ

فصل دهم

21/1/92

سوم

آلبوم کارگاهی تیرگی وروشنایی به صورت تصویر کنتراست رنگهای سرد و گرم به صورت تصویر

شناسایی و اجرای این دو کنتراست

کنتراست تیرگی وروشنایی و کنتراست رنگهای سردوگرم

ادامه فصل دهم

28/1/92

چهارم

آلبوم کار و تمرین رفع اشکال

شناسایی هنرجویان با رنگهای مکمل از سه طریق به صورت باند

کنتراست رنگهای مکمل وادامه کارکنتراست رنگهای سردوگرم

ادامه فصل دهم

4/2/92

اول

اردیبهشت ماه

تهیه آلبوم و دیدن آلبوم ها و رفع اشکال

اجرای کارکارگاهی و کنتراست کمیت به صورت باند یا شکل

کنتراست همزمانی و تصویر جانشین  و کنتراست کمیت

ادامه فصل دهم

11/2/92

دوم

تهیه آلبوم توسط هنرجویان و دیدن آلبوم های تکمیلی

شناخت هنرجویان با اشکال اصل و رنگهای آنها و ترکیب اشکال به فرمهای دیگر و رنگهای ترکیبی

هماهنگی رنگها و شکل رنگ

ادامه فصل دهم

18/2/92

سوم

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

امتحان مبانی هنرهای تجسمی

ـــــــــــــ

25/2/92

چهارم

ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ــــــــــــ

1/3/92

اول

خردادماه

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ــــــــــــ

ـــــــــــــــ

دوم

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ــــــــــــ

ـــــــــــــــ

سوم

 

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ 16:44

طرح درس روزانه

شماره جلسه : 6

 

تاریخ : 6/8/91

 

نام درس:

دوخت 1

موضوع تدریس:

دامن لنگی

هدف کلی :

برش ودوخت دامن لنگی آموزش مغزی و نوار دوزی

 

                 

 

مدت جلسه : 6ساعت

 

 

تهیه کننده: فرزانه ابراهیمی پور

رفتار ورودی

 

ارزشیابی تشخیصی

اهداف رفتاری

نوع هدف:

فعالیت های  آموزشی

روش تدریس

وسایل تدریس

ارزشیابی تکوینی

فعالیت های تکمیلی

شناختی

عاطفی

حرکتی

فعالیت های دانش اموز

فعالیت های معلم

 

 

 

 

سلام و احوالپرسی از دانش آموزان حضور وغیاب دانش آموزان

برش دامن اساس  را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.       پاک دوزی درزها را انجام دهد.

پس دوزی لبه دامن را انجام دهد.

زیپ و کمر دامن را بدوزد

دوخت زیگزاگ ودندان موشی را انجام دهد.

اتو کشی پنس، درز

و زیپ را انجام دهد.

دانش آموز پس از پایان این درس باید بتواند :

1- خطوط الگو را روی پارچه منتقل کند

2- برش قسمت جلوی دامن لنگی را با توجه به مشخصات الگو انجام دهد.

3- روش دوخت مغزی و سجاف دامن

لنگی را انجام دهد.

4- درزها را نوار دوزی کند.

 

*

 

*

 

*

برش دامن لنگی را انجام 

دهد .

خطوط الگو راروی پارچه مشخص کند.

مغزی و سجاف رابطور صحیح بدوزد.

 

لایه چسب را بطور صحیح به سجاف چسبانده است.

طریقه برش و دوخت دامن لنگی

را شرح دهد .

 

طریقه لایه چسب در آوردن و چسباندن  صحیح آن راتوضیح دهد.

 

طریقه دوخت سجاف و مغزی را توضیح دهد.

 

سخنرانی

 

همیاری یا سوال برانگیز

 

مشاهده

 

کتاب درسی

 

وایت برد

 

ماژیک

 

ژرنال یا

مجلات خیاطی

 

CD  

 

برشها رامشاهده

 

کند و ببیند مغزی را بطور

صحیح قرار داده است.

درزها بطور صحیح نوار دوزی شده .

 

کمری دامن درست دوخته شدهاست.

 

 

دوخت دکمه و جادکمه را انجام دهد .

 

اتو کاری دامن را انجام دهد.

 

الگوی دامن چاک پیلی در پشت را آماده کند

 

پارچه و آستر را برای جلسه آینده آماده کند

 

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

طرح درس چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ 16:43

درس: د وخت 1

 

                 دوم       پایه:

 

سال تحصیلی :               92-91

تهیه کننده: فرزانه ابراهیمی پور

 

ماه ها

 

هفته ها

 

روز تاریخ جلسه

 

فصل ها

 

عنوان درس

هدف کلی هر جلسه

 

فعالیت های تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

 

اول

 

شنبه 1/7/91

 

اول

دوم

 

توضیحاتی در مورد کارگاه خیاطی-وسایل برش و دوخت-چرخهای خیاطی

 

آشنائی با وسایل کارگاه ووسایل کارگاهی

 

آماده کردن وسایل برش و دوخت

 

دوم

 

8/7/91

 

اول

سوم

 

خصوصیات پارچه- دوخت چند نمونه دوخت - دوختکوک ساده-ریز و درشت بخیه و .....

 

 

آشنائی با انواع دوخت

آماده کردن پارچه و دوخت نمونه های تدریس شده برای آلبوم

 

سوم

 

 

15/7/91

 

 

 

پنجم

طریقه اندازه گیری برای دامن و اندازه گیری دانش آموزان تدریس اساس دامن

 

 

برش و دوخت اساس دامن

 

کشیدن الگوی سایز شخصی

 

چهارم

 

22/7/91

 

 

 

چهارم

پنجم

توضیحاتی در مورد برش پاترون دامن-طریقه رولت کردن و وصل درزها - دوخت ساسون و پروکردن وپرو گیری دامن

 

 

صاف دوختن درزها و ساسونها

 

کشیدن الکوی اساس در سایزهای متفاوت

 

پنجم

 

29/7/91

 

 

 

سوم

چهارم

 

دوخت زیپ و کمری دامن -دوخت پائین دامن -اتو کاری -آموزش چند نمونه دوخت

 

دوخت زیپ یکطرفه و پس دوزی برای لبه دامن

 

آماده کردن نمونه دوختها برای آلبوم

 

 

 

 

 

 

 

آبان

 

اول

 

 6/8/91

 

 

سوم

ششم

 

نمره دادن دامنهاودیدن آلبوم دوخت وکنترل الگوی دامن لنگی برای برش وتوضیحاتی در مورد دوخت

 

برش دامن لنگی وتوضیحاتی در مورد سجاف ونوار دوزی

 

دوخت سجاف و نوار دوزی

 

دوم

 

13/8/91

 

 

 

تعطیل رسمی

 

 

 

سوم

 

 

20/8/91

 

 

 

ششم

 

 

توضیحاتی در موردبرش دامن چاک پیلی در پشت همراه با آستر و تور

 

برش و دوخت دامن چاک وپیلی در پشت

 

دوخت دامن و پیلی و زیپ

 

چهارم

 

27/8/91

 

 

ششم

 

دوخت دامن و آستری

 

 

اتصال آستر به دامن

 

دوخت قزن قفلی و وصل آستر به چاک

 

 

 

 

 

آذر

 

اول

 

4/9/91

 

 

 

تعطیل رسمی

 

 

 

دوم

 

11/9/91

 

 

پنجم

برش ودوخت پاترون دامن فون با زیپ پهلو

دوخت زیپ پهلو

 

 

دوخت پایین دامن

 

سوم

 

18/9/91

 

 

ششم

برش دوخت پاترون دامن کلوش با زیپ مخفی

دوخت زیپ مخفی

 

دوخت پایین دامن

چهارم

25/9/91

پنجم

برش دوخت پاترون دامن ترک

دوخت زیپ دوطرفه

دوخت پایین دامن

 

درس: دوخت 1

 

پایه: دوم

سال تحصیلی :92-91

تهیه کننده: فرزانه ابراهیمی پور

 

ماه ها

 

هفته ها

 

روز تاریخ جلسه

 

فصل ها

 

عنوان درس

هدف کلی      هر جلسه

 

فعالیت های تکمیلی

 

 

 

 

 

 

دی

 

اول

 

2/10/91

 

 

ششم

 

امتحان دوخت دامن ترک ناودانی

 

دوخت ترکها - زیپ

 

 

دوم

 

9/10/91

 

 

 

امتحانات

 

 

 

سوم

16/10/91

 

 

 

 

امتحانات

 

 

 

چهارم

 

23/10/91

 

 

 

تعطیل رسمی

 

 

 

پنجم

 

30/10/91

 

 

ششم

برش و دوخت دامن جیب دار و

دوخت جیبها

دوخت مغزی جیبها

 

دوحت زیپ وکمر

 

 

 

 

 

بهمن

 

اول

7/11/91

 

 

 

هفتم

 

برش دامن شلواری و دوخت درزها

دوخت فاق وزیپ کمر

سر دوز کردن و دوخت پائین دامن شلواری

 

دوم

 

14/11/91

 

 

هفتم

برش ودوخت شلوار- دوخت فاق و

درزها و زیپ

کش کاری فاق پشت و دوخت

زیپ

دوخت کمری و دوخت پایین شلوار

 

سوم

 

21/11/91

 

 

هشتم

کنترل الگوی بالاتنه و برش بالاتنه پرنسسی و لایه چسب یقه

 

دوخت پرنسسی وصل آستین

 

وصل سجاف یقه

 

چهارم

 

28/11/91

 

 

هشتم

 

دوخت چاک آستین و مچ و دوخت یقه  گردوجادکمه

دوخت سجاف یقه گرد-دوخت برش

 

دوخت دکمه وپایین بلوز

 

 

 

 

 

 

اسفند

 

اول

 

5/12/91

 

 

هشتم

 

برش و دوخت پاترون یقه چهار گوش

دوخت سجاف یقه چهارگوش

 

دوخت ساسونها

 

دوم

 

12/12/91

 

 

هشتم

 

برش ودوخت پاترون یقه هفت و دوخت ساسون ها

 

 

دوخت سجاف یقه هفت

 

 

دوخت ساسونها

 

سوم

 

19/12/91

 

هشتم

الگو

دیدن دوختها و نمره دادن و تدریس چندرفع عیوب اندام

 

انجام عیوب اندام

 

اصلاح عیوب اندام

 

چهارم

 

26/12/91

 

نهم

 

دیدن الگوی شمیزیه – کنترل الگوها برش بلوز شمیزیه  و وصل تکه ها

 

دوخت درزبرش

افقی پشت با پیلی

 

سر دوز کردن و دوخت پایین بلوز

 

 

 

درس: دوخت 1

 

پایه: دوم

سال تحصیلی : 92-91

تهیه کننده: فرزانه ابراهیمی پور

ماه ها

هفته ها

روز تاریخ جلسه

فصل ها

 

عنوان درس

هدف کلی      هر جلسه

 

فعالیت های تکمیلی

 

 

 

 

 

 

فروردین

 

اول

 

شنبه 3/1/92

 

 

 

تعطیل

 

 

 

 

 

دوم

 

10/1/92

 

 

 

تعطیل

 

 

 

 

 

سوم

         

17/1/92

نهم

 

دوخت چاک آستین پلاکت ومچ

دوخت چاک آستین وپلاکت

دوخت مچ

 

چهارم

 

24/1/92

 

 

نهم

 

دوخت یقه شمیزیه وجادکمه

 

دوخت یقه پایه دار

 

دوخت دکمه و   جا دکمه و اتوکشی

 

پنجم

 

31/1/92

 

 

نهم

 

پرو بلوز شمیزیه و دادن نمره

 

دیدنبلوز های یکدیگر

 

انجام آلبوم دوخت

 

 

 

 

 

اردیبهشت

 

اول

 

2/2/92

 

 

هشتم

 

انجام عیوب اندام

 

دیدن عیوب

 

اصلاح عیوب اندام

 

دوم

 

14/2/92

 

 

 

دیدن دوختها و نمره دادن

 

رفع اشکالات احتمالی

 

تمرین و رفع اشکال

 

سوم

 

21/2/92

 

 

 

آماده کردن الگو برای امتحان

 

کشیدن الگوی اساس

 

رفع اشکال و تمرین

 

چهارم

 

28/2/92

 

 

 

امتحان دوخت

 

 

 

 

 

 

خرداد

 

اول

 

 

 

 

 

امتحانات

 

 

 

دوم

 

 

 

 

 

امتحانات

 

 

 

سوم

 

 

 

 

 

امتحانات

 

 

 

 

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |

طرح درس چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ 16:38

طرح درس سالانه

درس: رنگ شناسی تخصصی

 4 ساعت در هفته

پایه: سوم

سال تحصیلی: 92-1391

تهیه کننده: پروین ضرابی

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

رئوس مطالب و بودجه بندی

هدف کلی هر جلسه

فعالیت های تکمیلی (توسط هنرجو)

مهــــــر ماه

اول

1/7/91

بخش 1

فصل 1

بخش 2

فصل 3

ساختار بصری رنگ

چرخه ی رنگ ایتن

معرفی ابزارهای مورد نیاز

برای جلسات آینده از جمله: مداد مشکی، مدادرنگی، گواش، قلم مو، مقوای اشتنباخ، فابریانو و ...) مواد اثرگذار، سطوح اثرپذیر، وسایل کمکی

فراگیر باید بتواند تقسیم بندی چرخه ی رنگ را توضیح داده و تفاوت های آن را بیان کند. ابزار کار را بیشتر شناخته و نحوه ی استفاده آن را بیاموزد و به نحو احسنت بکارگیرد.

تهیه وسایل مورد نیاز برای جلسات آینده و آوردن آنها طبق طرح درس برای جلسه آینده (مداد مشکی، مداد رنگی، گواش، مقوای اشتنباخ یا فابریانو، کتاب، طرح مشخص و ...)

دوم

8/7/91

فصل 1

تونالیته و والر

تضادهای هفت گانه ایتن

هنرجو باید بتواند تونالیته – والر و تضادهای هفت گانه را توضیح داده و کار عملی در این زمینه انجام  دهد

دیدن چرخه ی رنگ سال گذشته، اجرای چرخه ی رنگ جدید در تونالیته خاکستری و رنگی جهت مقایسه

تمرین منزل ص22

سوم

15/7/91

فصل 1

تضاد رنگهای مکمل

همجواری رنگهای مکمل

هنرجو باید شیوه ی ساخت مکمل رنگهای ترکیبی را بیاموزد تا بتواند تمرینهای عملی کتاب را انجام دهد.

چند طرح از کتاب انتخاب نموده روی میز نور کپی کند و تمرینهای ص26 را سر کلاس انجام دهد. تکلیف هفته قبل ملاحظه و بهترین کارها آلبوم شود. تمرینات تئوری پاسخ داده شود.

چهارم

22/7/91

فصل 1

تضاد رنگهای سرد و گرم، رنگ های نسبی، همجواری رنگ های سرد و گرم

هنرجو رنگهای سرد و گرم و نسبی را در چرخه ی رنگ بشناسد و بتواند رنگهای بی فام را در مجاورت رنگهای فام دار قرار دهد.

سوال تئوری در مورد درس جدید و دروس قبل از هنرجویان، ملاحظه تکالیف انجام تمرینات عملی و تئوری مربوط به درس جدید

پنجم

29/7/91

فصل 1

تضاد تیره و روشن رنگها

خاکستری رنگی

تک رنگی یا منو کروم

فراگیر می آموزد درجه تیرگی و روشنی رنگها را می توان به دو شیوه تغییر داد. تک رنگی یا منوکروم را آموخته تمرین عملی در این زمینه انجام می دهد.

طرح لباس را انتخاب نموده با یک رنگ و تنوع تاریک و روشن همان رنگ، رنگ آمیزی می کند. کامل کردن آلبوم رنگ

 


 

طرح درس سالانه

درس: رنگ شناسی تخصصی

 4 ساعت در هفته

پایه: سوم

سال تحصیلی: 92-1391

تهیه کننده: پروین ضرابی

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

رئوس مطالب و بودجه بندی

هدف کلی هر جلسه

فعالیت های تکمیلی (توسط هنرجو)

آبـــان ماه

اول

6/8/91

فصل 1

امتحان تئوری و عملی

اطمینان از آنچه که تاکنون آموزش داده شد.

در نظر گرفتن 10 نمره برای آلبوم کارهای کلاسی + 4 نمره تئوری + 6 نمره یک کار عملی از مطالب به طور مشترک

دوم

13/8/91

-

تعطیل رسمی (عید سعید غدیر)

 

 

سوم

20/8/91

فصل 1

تضاد اشباع رنگ

غیر اشباع نمودن یک رنگ

هنرجو می آموزد به چند روش می تواند یک رنگ اشباع را غیر اشباع نماید.

تمرینات عملی کتاب را انجام دهد.

بررسی اشکالات موجود در امتحان هفته قبل

چهارم

27/8/91

فصل 1

تضاد همزمانی یا سیمولتانه رنگ ها

تضاد وسعت رنگی

هنرجو بار دیگر می آموزد که ارزش گذاری رنگها براساس اعداد و رنگ مکمل به صورت قانون مند چگونه است.

1- ملاحظه و نمره گذاری تمرینات عملی هفته گذشته

2- تمرین سیمولتانه در منزل انجام شود.

3- انجام تمرینات ص 60-61

آذرمـــــاه

اول

4/9/91

-

تعطیل رسمی به مناسبت

تاسوعای حسینی

 

دوم

11/9/91

فصل 1

پاساژهای رنگی (میانه رنگی)

به صورت ششگانه

2- تأثیر فضایی رنگ

3- تأثیر متقابل رنگها

فراگیر باید بتواند رنگهای میانی را از شش طریق بدست آورد و به نحو صحیح به کار گیرد.

2- زمینه های مختلف رنگی می تواند اثرات متفاوتی بر رنگها بگذارد

1- تمرینات عملی هفته قبل ملاحظه و تمرینات تئوری سوال می شود.

2- تمرین عملی کتاب در رابطه با رنگ میانی انجام شود.

3- تمرین مشابه به ص68 کتاب را در 6 طرح یکسان انجام دهد.

سوم

18/9/91

 

تأثیر متقابل رنگ و شکل کمپوزیسیون رنگی تا پایان فصل

فراگیر باید بتواند

1- تأثیر متقابل رنگ ها در رنگ آمیزی طرح لباس را انجام می دهد.

2- رابطه ی متقابل شکل و رنگ و ترکیب بندی رنگها را به کار گیرد.

تمرینات مرتبط انجام شود.

 


 

طرح درس سالانه

درس: رنگ شناسی تخصصی

 4 ساعت در هفته

پایه: سوم

سال تحصیلی: 92-1391

تهیه کننده: پروین ضرابی

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

رئوس مطالب و بودجه بندی

هدف کلی هر جلسه

فعالیت های تکمیلی (توسط هنرجو)

آذر

چهارم

25/9/91

دوم

دسته بندی رنگی براساس گروه سنی و جنسیت فرد

2- دسته بندی رنگی براساس موقعیت های شغلی و نوع فعالیت رنگهای مناسب لباس های تزیینی

آموزش قوانین رنگی در طراحی لباس با در نظر گرفتن گروه سنی، جنسیت، موقعیت شغلی و نوع فعالیت

انجام کار عملی در زمینه های آموزش دده شد (حداقل یک مورد سنی، یک مورد شغلی)

دی مـــاه

اول

2/10/91

 

امتحان

 

 

دوم

9/10/91

 

ادامه امتحانات

 

 

سوم

16/10/91

 

ادامه امتحانات

 

 

چهارم

23/10/91

 

تعطیل رسمی (به مناسبت شهادت حضرت امام رضا (ع)

 

 

پنجم

30/10/91

بخش دوم

فصل سوم

ادامه ی کار با ابزار فنون طراحی لباس

ادامه ی کار کلاسی جلسه مورخ 25/9/91

آشنایی بیشتر با مواد خشک و خیس و تکنیک های رنگ

هنرجو باید بتواند مداد و مدادرنگی را برای ایجاد تأثیرات مختلف بصری به کار گیرد

ادامه ی انجام کار عملی در زمینه دسته بندی رنگی

و اتمام آن سر کلاس.

مشخص نمودن لیست وسایل جلسه آیبنده (مداد رنگی و طرح آماده)

بهمــــن

اول

7/11/91

فصل سوم و چهارم

روش کاربرد پودر مداد یا مداد رنگیها، محوکن، پاک کن، زدن و استفاده از وسایل کمکی مثل فیکساتیو

اثرات مدادهای طراحی بر زمینه های مختلف مثل انواع کاغذها

2- استفاده از یک رنگ مدادرنگی و اجرای تونالیته

با استفاده از مداد رنگی (تک رنگ) به شیوه ی لغزشی، سایه روشن در طرح لباس به وجود می آورند و استفاده از پودر مداد رنگی

دوم

14/11/91

سوم و چهارم

رنگ آمیزی با مداد رنگی به شیوه ی دو لایه

هنرجو در لاجرای شیوه ی دو لایه می آموزد شیوه ی رنگ آمیزی دو لایه را می تواند به چهار طریق اجرا نماید.

هنرجو می تواند چهار طرح یکسان را با استفاده از یک مدادرنگی و با شیوه ی استفاده از مدادرنگی مکمل 2 رنگ همجوار 3- مداد سفید 4- مداد سیاه یا خاکستری اجرا نماید.

 


 

طرح درس سالانه

درس: رنگ شناسی تخصصی

پایه: سوم

سال تحصیلی: 92-1391

تهیه کننده: پروین ضرابی

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

رئوس مطالب و بودجه بندی

هدف کلی هر جلسه

فعالیت های تکمیلی (توسط هنرجو)

بهمــــن

سوم

21/11/91

3 و 4

بوجود آوردن سایه و نیم سایه با استفاده از دو یا چند نوع ابزار و تکنیک

 آموزش استفاده از چند نوع وسیله رنگی و مقواهای گوناگون

بوجود آوردن رنگ و نقش با استفاده از مداد رنگی، ماژیک، روان نویس مشابه ص184

چهارم

28/11/91

3 و 4

اجرای تکنیک (تونالیته) به وسیله گواش، طراحی و رنگ آمیزی نقوش به وسیله ماژیک

کلاژ با استفاده از زیپاتون

نقش راه راه

هنرجو بتواند با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی زمینه را انجام دهد و نقوش را نمایش دهد.

با استفاده از گواش و ماژیک مقوای فابریانو و ...

طرح دیگر: گواش، روان نویس و زیپاتون (کلاژ)

اســــفند

اول

5/12/91

3 و 4

کاربرد مداد آبرنگی و ماژیک خشک و قلم مو جهت رنگ آمیزی و بوجود آوردن سایه ها به صورت هاشور با خودکار یا مداد رنگی

هنرجو یاد می گیرد چگونه با مداد رنگی آبرنگی و ماژیک خشک و قلم مو طرح را رنگ کرده و سایه ها را با هاشور توسط مدادرنگی، خودکار یا روان نویس ایجاد نماید.

یک طرح به وسیله مداد آبرنگی و هاشور رنگ می کند یک طرح را با ماژیک خشک و قلم مو رنگ کرده با مداد رنگی یا سایر لوازم سایه می زود.

دوم

12/12/91

3

تأثیر پاستل گچی، نیمه چرب و چرب برای ایجاد بافت روی مقوای بافت دار (تکنیک مداد شمعی و آبرنگ)

با استفاده از پاستل روی مقوای پاستل فابریانو به روش های گوناگون می توان بافت ایجاد نمود.

روی مقوای فابریانو می توان با پاستل چرب طرح ایجاد نمود و با آبرنگ طرح را رنگ کنند.

سوم

19/12/91

 

شیوه خیس در خشک و خیس در خیس با استفاده از گواش، آبرنگ،آکریلیک

با استفاده از مقوا، قلم مو، آکریلیک، آبرنگ، چسب میسکیت و ... به روش خیس در خیس یا خیس در خشک طرح مورد نظر را رنگ نمود.

با استفاده از مقوای مناسب، چسب کارتن یا چسب کاغذی چسب میسکیت، اسفنج، آب، قلم مو، رنگ گواش یا مرکب، یا آبرنگ، آکریلیک به روش خیس در خیس عمل می شود.

چهارم

26/12/91

3و4

امتحان

 

ملاحظه آلبوم رنگشناسی و نمره گذاری

 


 

طرح درس سالانه

درس: رنگ شناسی تخصصی

 4 ساعت در هفته

پایه: سوم

سال تحصیلی: 92-1391

تهیه کننده: پروین ضرابی

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

رئوس مطالب و بودجه بندی

هدف کلی هر جلسه

فعالیت های تکمیلی (توسط هنرجو)

فروردین

اول

3/1/92

 

تعطیل رسمی

 

 

دوم

10/1/92

 

تعطیل رسمی

 

 

سوم

17/1/92

4

کلاژ: با استفاده از آکریلیک، لتراست و روان نویس یا مداد رنگی

آموزش نحوه ی استفاده از آکریلیک برای رنگ کردن طرح و لتراست برای حاشیه های لباس یا طرح لباس

با استفاده از آکریلیک یا مداد رنگی طرح را رنگ کرده با روان نویس سایه ایجاد کند و نمایش نقوش پارچه با لتراست مشابه طرح ص213

پروژه

چهارم

24/1/92

4و5

کلاژ: با استفاده از گواش، مدادرنگی، خودکار، کاغذ کادو

بتواند با استفاده از کاغذ کادو، مداد رنگی، خودکار، گواش بتواند یک طرح لباس را اجرا نماید.

روی مقوای فابریانو طرح لباس را رسم و با استفاده از گواش و کاغذ کادو با طرح مورد نظر و سایر وسایل برای سایه زدن طرح را آماده سازد.

مشابه ص215 کتاب

پروژه

پنجم

31/1/92

4و5

رنگ آمیزی زمینه به وسیله ی گواش

بتواند با گواش، مدادرنگی، ماژیک تضاد کیفیت (اشباع رنگ) را به وجود آورد.

با استفاده از گواش زمینه ی طرح را رنگ کند با مداد رنگی سایه بزند و نقوش را با ماژیک رنگ آمیزی کند.

مشابه طرح ص216

پروژه

اردیبهشت

اول

7/2/92

5

ادامه ی پروژه های پایان کتاب

 

ادامه ی اجرای پروژه های پایانی کتاب

دوم

14/2/92

5

اتمام کارهای اجرایی

نمره گذاری آلبومها برای نمره مستمر پایانی

 

سوم

21/2/91

 

احتمالاً امتحان پایانی و گرنه کلاس رفع اشکال و آمادگی برای امتحان پایانی و 28/2/92 برگزاری امتحان

 


 


طرح درس روزانه

شماره جلسه: 2

تاریخ: 8/7/91

نام درس

رنگ شناسی تخصصی لباس

موضوع تدریس:

ساختار بصری رنگ (والر، تضاد)

هدف کلی: شناخت مفاهیم و توانایی ترکیب بندی رنگ و تکنیک های مختلف در طراحی لباس

مدت جلسه: 4 ساعت

تهیه کننده: پروین ضرابی

رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

اهداف رفتاری

نوع هدف

فعالیت های آموزشی

روش تدریس

وسایل تدریس

ارزشیابی تکوینی

فعالیت های تکمیلی

شناختی

عاطفی

حرکتی

فعالیت هنرجو

فعالیت معلم

سلام و احوالپرسی از هنرجویان

حضور و غیاب هنرجویان

چرخه رنگ را بسازد.

به سوالات مربوط به جلسه گذشته جواب دهد.

تکالیف هفته قبل را انجام داده باشد.

تقسیم بندی های چرخه ی رنگ را توضیح دهد و تفاوت های آن را بیان کند.

2- تضاد هفتگانه ی رنگ ایتن را نام برده و در رنگ آمیزی طرح لباس به کار ببرد.

3- تونالیته و والر را توضیح داده و در طرح لباس به کار ببرد.

*

*

*

پاسخگویی به سوالات، اجرای چرخه ی رنگ در طرح لباس

نحوه ی ساخت رنگ های فرعی و رنگهای میانی را شرح دهد

سخنرانی مشاهده نظارت توضیح

کتاب درسی

 نمونه کار

وایت برد

ماژیک

با توجه به مطالب کتاب، طرح های مشابه تمرین های خواسته شده را مشاهده کند و تونالیته و والر را در طرح ها بکار ببرد.

تضادهای هفت گانه را درک کرده اجرا نماید تمرین مربوط به این ترس را عملاً انجام دهد.

 


 

مشخصات کلی

طرح درس شماره:

تعداد هنر جویان:

ماده درسی: تاریخ هنر جهان

موضوع درس: هنر مصر

مدت جلسه: 90 دقیقه

تاریخ اجرا:

طراح: پروین ضرابی

هدف کلی

هنرجویان با تاریخ هنر و عوامل زیست محیطی موثر بر هنر مصر آشنا شوند

رئوس مطالب

1- طبیعت و تاریخ مصر       2- میراث هنر مصر

3- تاریخ هنر سلسله های مصر (1-3 سلسله های اولیه) (2-3- سلسله های قدیم) (3-3 سلسله های میانی و جدید)

هدف های جزیی

1- هنرجویان با طبیعت و تاریخ مصر آشنا شوند

2- هنرجویان با میراث هنری ارزنده مصریان باستان آشنا شوند

3- هنرجویان با هنرهای سلسله های مختلف مصر و تأثیر پادشاهان هر دوره بر هنر آن دوره آشنا شوند و آثار به جای مانده از هر دوره را بشناسند.

هدف های رفتاری

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود بتواند:

1- عوامل زیست محیطی موثر بر هنر مصر را نام ببرید.                               2- لوح نارمر را شرح دهد.      3- خصوصیات هنر مصر را شرح دهد.

4- اصول پیکره سازی مصری را بیان کند.         5- روش ساخت مقبره ها را در دوره سلسله های اولیه شرح دهد.

6- اهرام سه گانه را توضیح دهد.       7- هدف از ساخت تندیس برای مردگان را بیان کند.     8- موضوع کتاب مردگان را بیان کند.

روش تدریس

1- روش تدریس مبتنی بر یاد یادها

یاد دهی: تأکید بر اینکه هنرجو بر اطلاعات زیاد تسلط یا بد و کنترل آگاهانه ای بر فرایند یادگیری داشته باشد.

یادگیری: توجه هنرجو به موارد یادگیری، ایجاد ارتباط بین موارد این فصل، بسط تصاویر حسی، تمرین

2- روش تدریس سخنرانی

یاددهی: توضیح مطالب، تمرکز بر موضوع درس، توضیح مجدد نکات مشکل دار

یادگیری: یادداشت برداری، گوش فعال، پاسخ گویی به سوالات

3- روش پرسش و پاسخ

یاددهی: ارائه سوالهای واضح و روشن، ارائه سوالهایی که برانگیزنده باشد.

یادگیری: تلاش برای مشارکت در گفتگوی سازنده، منظم و متمرکز در حوزه ی درس، آگاهی

رسانه های آموزشی

وایت برد، ماژیک، کتاب درسی، کتاب تاریخ هنرپرویز مرزبان، مقاله های اینترنتی، در صورت امکان CD آموزشی تاریخ هنر مصر

قبل از شروع درس (7دقیقه)

سلام و احوالپرسی همراه با ذکر نام خداوند، حضور و غیاب و دقت در وضع روحی و جسمی هنرجویان، بررسی علت غیبت های هنرجویان جلسه قبل

ارزشیابی شخصیتی (30 دقیقه)

پرسش مطالب درس قبل از چند هنرجو، اطمینان از عدم ابهام در درس قبلی، در صورت لزوم توضیح بیشتر در مورد بعضی مطالب تدریس شده

آماده سازی و ایجاد انگیزه (5 دقیقه)

طرح سوال در موقعیت جغرافیایی، هنر و تمدن مصر، ایجاد بحث و چالش در کلاس، بوجود آوردن تمرکز در مورد درس جدید

ارائه درس جدید (30-25)

توضیح درباره ی طبیعت و تاریخ مصر، توضیح  در مورد میراث هنر مصر، تاریخ هنر سلسله های مصر، معابد، مقایر، کتاب مردگان و ...

جمع بندی و نتیجه گیری

بیان فشرده مطالب تدریس شده

ارزشیابی پایانی درس (5دقیقه)

فعالیت های تکمیلی (10 دقیقه)

پرسش از چند هنرجو در مورد درس جدید

 

پاسخ به پرسشهای کتاب، طرح چند سوال مهم از متن درس، تعیین تکلیف برای جلسه بعد

 

نوشته شده توسط زهرا مقدم  | لینک ثابت |